Layout

Cpanel

Нормативні документи (бібліотека)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотечно-інформаційний центр Дубенської гімназії № 2


I.Загальні положення

 

1.1.             Положення про бібліотечно-інформаційний центр гімназії (далі Положення) визначає рівень базисних вимог до бібліотечно-інформаційного центру (далі БІЦ), який створений на базі бібліотеки закладу.

1.2.             БІЦ є обов’язковим структурним підрозділом гімназії, який здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення  навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час.

1.3.             У своїй діяльності БІЦ керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, Концепцією інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України(1), регламентуючими документами управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, Статутом гімназії, Положенням про БІЦ.

1.4.             Гімназія забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування БІЦ, зокрема:

 • необхідними службовими, виробничими приміщеннями, які відповідають структурі БІЦ, санітарно-гігієнічним вимогам, нормативам техніки безпеки та експлуатації комп’ютерної техніки;
 • фінансування (бюджетним, позабюджетним) на комплектування фондів БІЦ;
 • сучасною електронно-обчислювальною, телекомунікаційною, копіювально-множувальною технікою, необхідними програмними продуктами, виходом в Інтернет;
 • умовами, які гарантують зберігання фондів і обладнання БІЦ;
 • ремонтом і сервісним обслуговуванням технічних засобів та обладнання БІЦ;
 • бібліотечною технікою та канцелярськими приладами тощо.

1.5.             Майно та приміщення БІЦ утримується закладом на умовах безстрокового і безоплатного користування та перебуває в його оперативному управлінні.

1.6.             Фінансування БІЦ здійснюється за кошти Міністерства освіти і науки, cім’ї, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, кошти благодійного батьківського фонду, спонсорські внески.

1.7.             Діяльність БІЦ відображається у перспективних та річних планах закладу  і БІЦ.

1.8.             Обслуговування користувачів БІЦ здійснюється відповідно до Правил користування БІЦ, розроблених на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», з урахуванням складу користувачів та спеціалізації навчального закладу. Правила затверджуються директором гімназії.

1.9.             При ліцензуванні навчального закладу враховується матеріально-технічне забезпечення БІЦ, а також наявність у його фондах необхідної кількості підручників, методичних та довідкових видань на різних носіях інформації.

1.10.          БІЦ у своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою гімназії.

 II.Мета. Основні завдання БІЦ

 БІЦ гімназії сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня навчання у закладі до європейських і світових стандартів шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення навчального виховного процесу і надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІЦ:

 2.1.               Формування єдиного фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об’єднує спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо-, відео- та електронних матеріалів) з урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, специфіки та профілю навчального закладу.

2.2.               Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів БІЦ, впровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів, надання доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів через Інтернет.

2.3.               Сприяння у вихованні відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, розвитку критичного мислення, обробки різноманітної інформації.

2.4.               Підвищення професійного загальноосвітнього та культурного рівня вчителів та учнів.

2.5.               Комплектує єдиний універсальний бібліотечний фонд навчальною, довідковою, художньою, науково-популярною літературою та періодичними виданнями для учнів, науково-педагогічною, методичною, довідковою літературою і періодичними виданнями для педагогічних працівників, професійною літературою для бібліотечних працівників (як на традиційних, так і на електронних носіях інформації).

2.6.               Поповнює бібліотечний фонд за рахунок інформаційних ресурсів мережі Інтернет, бібліографічних та повнотекстових баз і банків даних інших закладів та організацій.

2.7.               Забезпечує облік документів, які надійшли до фонду БІЦ або вибувають з нього, із застосуванням електронної системи обліку документів.

2.8.               Організовує роботу щодо збереження бібліотечного фонду.

2.9.               Здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду БІЦ.

2.10.            Створює єдиний довідково-пошуковий апарат на наявні у БІЦ ресурси у традиційній та електронній формах.

2.11.            Створює банк педагогічної інформації, як основи єдиної інформаційної служби навчального закладу, здійснює накопичення і систематизацію інформації з предметів, розділів, тем.

2.12.            веде електронний облік та базу даних користувачів; здійснює диференційоване бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів на абонементі у читальному залі.

2.13.            Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів БІЦ, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, зокрема, інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури, підготовку бібліографічних видань (інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків); організацію виставок нових надходжень та тематичних виставок літератури до педагогічних нарад, семінарів, знаменних дат у галузі освіти і культури, днів інформації, проведення бібліографічних оглядів літератури з актуальних питань.

2.14.            Включає у процес інформаційно-бібліотечного обслуговування елементи навчального характеру (індивідуальні та групові консультації, тренінги, практичні поради, показ технологічних аспектів роботи з медіа інформацією).

2.15.            Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

2.16.            Веде культурно-просвітницьку діяльність. Організовує медіа презентації, колективні перегляди аудіовізуальних документів тощо з широким використанням медіа ресурсів БІЦ.

2.17.            Створює відповідні умови для індивідуальної роботи вчителів (перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на уроках або в позакласній роботі, а також для групової підготовки педагогами інтегрованих уроків та створення особистих засобів творчої діяльності).

2.18.            Підтримує діяльність педагогічних працівників у галузі створення медіа продуктів (фото-відеозаписів, електронних документів, баз даних, Web-сторінок тощо.

2.19.            Сприяє проведенню уроків, факультативів з формування інформаційної культури, надає інформаційну та методичну допомогу, консультує школярів, є базою для проведення практичних занять.

2.20.            Бере участь в організації проектної діяльності вчителів та учнів, здійснює пошук інформації про міжнародні, всеукраїнські, регіональні, обласні проекти, забезпечує розміщення інформації в Інтернет. Створює умови доступу учасників навчально-виховного процесу для участі в електронних конференціях, нарадах тощо.

2.21.            Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології. Розширює асортимент бібліотечно-інформаційних послуг.

2.22.            Веде власну веб-сторінку на веб-сайті закладу.

2.23.          Взаємодіє з іншими бібліотеками та інформаційними центрами з метою обміну й накопичення власного банку педагогічної інформації. 


III Управління, структура, штати БІЦ

 

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю БІЦ здійснює директор гімназії.

3.2. Організацію роботи БІЦ здійснює завідувач, який призначається директором гімназії, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

3.3.    Завідувач БІЦ повинен мати спеціальну бібліотечну освіту, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, володіти комп’ютерною  грамотністю.

3.4.             Завідувач БІЦ несе відповідальність за організацію та результати діяльності БІЦ відповідно до функціональних обов’язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом гімназії.

3.5.             Завідувач БІЦ розробляє та подає на затвердження директору гімназії:

 • положення про БІЦ;
 • правила користування БІЦ, які визначають порядок доступу до інформаційних ресурсів  БІЦ, перелік основних та додаткових (платних послуг) та умови їх надання;
 • плани роботи БІЦ (перспективні та річні);
 • технологічну документацію.

3.6.             Трудові відносини працівників БІЦ регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу.

3.7.             Режим роботи БІЦ встановлює директор гімназії відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

3.8.             Один раз на місяць у БІЦ встановлюється санітарний день (у цей день користувачі не обслуговуються).

3.9.             Один раз на місяць для працівників БІЦ встановлюється методичний день.

3.10.          Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої роботи.

3.11.          Для надання допомоги БІЦ та зміцнення його зв’язків  з громадськістю створюється «Рада БІЦ». До складу Ради входять працівники БІЦ, представники педагогічного колективу, учні та їхні батьки.

 IV. Матеріально-технічне забезпечення БІЦ

 4.1.             БІЦ має бути обладнаний:

 • сучасною комп’ютерною технікою (персональними комп’ютерами з відповідним ліцензійованим системним і прикладним забезпеченням для створення текстових, грfont-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';nbsp;афічних, аудіо, відео матеріалів, а також антивірусними, антиспамовими та іншими захисними програмами);
 • телекомунікаційним обладнанням для виходу в Інтернет та використання електронної пошти;

4.2.             Комп’ютери БІЦ повинні бути об’єднані   локальну мережу Інтернет, яка має становити  окремий домен або робочу групу в загальній комп’ютерній мережі навчального закладу.

 V. Права й обов’язки БІЦ

 5.1.             Працівники БІЦ мають право:

 • знайомитись з планами навчально-виховного процесу гімназії;
 • визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;
 • встановлювати відповідно до правил користування БІЦ та за погодженням з директором навчального закладу розміри компенсації за збитки, спричинені користувачами;
 • мати щорічну відпустку 24 календарних дні за відпрацьований рік відповідно до Закону України «Про відпустки» та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом навчального закладу;
 • підвищувати свій професійний рівень на курсах, конференціях, семінарах, практикумах тощо;
 • проходити атестацію.

 

5.2.             Працівники БІЦ зобов’язані:

забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів БІЦ;

забезпечити наукову організацію фондів БІЦ;

формувати фонди БІЦ відповідно до інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуговування користувачів;

забезпечити захист електронних ресурсів від несанкціонованого доступу до комп’ютерів і комп’ютерної мережі;

забезпечити належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів  на різних носіях інформації;

забезпечити режим роботи БІЦ відповідно до потреб користувачів і режиму роботи навчального закладу;

звітувати про свою діяльність. 

Прапор україни
Дубенська гімназія №2 оголошує набір учнів до 5 класів на 2021-2022 н.р. Детальніше:

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Цікава інформація

Блоги вчителів