Layout

Cpanel

Банк педагогічного досвіду

Цимбалюк Лариса Саватіївна, вчитель біології,

спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист

Система роботи вчителя будується на сучасних технологіях, головна мета яких створити такі умови для розвитку особистості, за яких «…дитина просто могла б вчитися сама і робила б це із задоволенням» (К.Роджерс).

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу Лариса Саватіївна активно використовує сучасні технічні засоби навчання. На уроках і в позакласній роботі застосовує фрагменти із власним коментуванням, що викликає в учнів зацікавленість, сприяє розвитку пізнавальної активності, стимулює розумову діяльність дітей, створює творчу атмосферу.

Для досягнення позитивних результатів широко практикує інтерактивні форми і методи роботи (робота в групах, в парах, «мікрофон», «мозковий штурм», «незакінчене речення», рольові ігри та ін..), творчі проблемні та пошуково-дослідницькі завдання.

Творче використання інтерактивних методів і прийомів, як свідчить досвід педагога, дає змогу розширити базу фактичних знань учнів, формувати необхідні навички, розвивати абстрактне мислення. Проблемні ситуації і завдання, дослідницька робота, дискусії допомагають розвивати критичне і творче мислення учнів, формують уміння і бажання працювати самостійно

 


Козловська Світлана Іванівна, вчитель фізики,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Одним із варіантів активізації пізнавальної діяльності учнів є використання вчителем інформаційних (комп'ютерних) технологій, адже вони дають можливість досягти таких цілей:

підвищення інтересу учнів до вивчення предмета шляхом створення умов самодослідження природних явищ (середовище - дослідницька лабораторія);

забезпечення диференційованого підходу до вивчення фізики;

формування навичок розв'язання задач практичного та дослідницького характеру;

структуризація змісту навчання фізики та активізація опорних знань;

формування політехнічних знань та ін.

У комплексі з іншими засобами вони сприяють розвитку здібностей учнів, підвищенню рівня знань, дають різнобічну інформацію про фізичні явища та процеси, забезпечують успішне викладання фізики, адже допомагають долати такі методичні труднощі, коли не всі фізичні явища можна продемонструвати учням і зробити доступним для сприйняття.

Світлана Іванівна впроваджує комп’ютерні технології на уроках фізики в кількох напрямках:

  • використання на уроках ТЗН;

  • використання для моделювання різноманітних фізичних явищ і процесів;

  • створення комп’ютерної вимірювальної лабораторії;

  • використання для самостійної роботи школярів, а також для діагностики та контролю їхніх знань.

 


 

Метелюк Валентина Андріївна, вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Практичне значення впровадження інноваційних технологій полягає в тому, що вчитель, спираючись на здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід, розвиває індивідуальність учня, створює умови для його самовираження, саморозвитку, самореалізації. Таке навчання дає учневі право на самобутність, індивідуальність, формує його уявлення про себе як рівноправну особистість у навчальному процесі, створює умови, за яких учень не зможе навчатися нижче своїх можливостей.

Засобами реалізації інноваційних підходів стали елементи інтерактивних, проектних, інформаційних (мультимедійних) технологій. Такий підхід дозволив практикувати систему різнотипних уроків у межах однієї теми, вивільнив час для формування практичних навичок, спрямованих на розвиток комунікативних та пізнавальних компетентностей учнів.

Уроки Валентини Андріївни відзначаються вмотивованістю, продуманою структурою, чітко спланованою роботою, оптимальним поєднанням ефективних форм і методів роботи, грамотно скомпонованим навчальним матеріалом. Така організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури дозволяє формувати у вихованців наступні якості: конгітивні (пізнавальні) – вміння відчувати навколишній світ, ставити запитання, обґрунтовувати розуміння питання, вступати в діалог чи дискусію, робити висновки; креативні (творчі) – виявляти гнучкість розуму, фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність мислення; комунікативні – здатність взаємодіяти з іншими суб’єктами і з навколишнім світом.

 


Ковальчук Валентина Олексіївна, вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Стиль роботи вчителя - творчий пошук, постійне вдосконалення. На уроках української літератури намагається створити атмосферу психологічного комфорту, довіри і співпраці, активізувати роботу душі та розуму, забезпечити високі результати діяльності. Чітко продумує навчальну, розвиваючу, виховну мсту кожного уроку, дбайливо добирає додаткову літературу, інформаційні джерела, наочні посібники, ілюстративний матеріал.

Привчає учнів самостійно здобувати знання, аналізувати, узагальнювати та активно застосовувати вивчене у нестандартних ситуаціях, вести пошуково-дослідницьку роботу. Створює на уроках мови і літератури ситуацію спілкування, що сприяє прояву ініціативи, самостійності, вибірковості у способах роботи.

Працює над розвитком розумових здібностей: пам'яті, логічного мислення, адекватного розуміння причинно-наслідкових зв'язків. З цією метою використовує різноманітні інтерактивні методи, прийоми і форми роботи («мікрофон», «рольова гра», «займи позицію» тощо).

Вся система навчальної та виховної роботи педагога з гімназистами спрямована на вивчення творчого потенціалу особистості учня, створення сприятливих умов для розвитку індивідуальності, що досягається шляхом поєднання методів активізації пізнавальної діяльності з розвитком самостійної та навчально-дослідницької роботи учнів.

 


 

Антонів Тетяна Віталіївна, вчитель інформатики.

 спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

 Учителька обов'язковим для себе вбачає тісне поєднання теорії і практики, залучення учнів до самостійної роботи, застосування міжпредметних зв'язків і встановлення таким чином наступності й взаємозв'язку у вивченні фізики, математики, економіки.

 Особливу увагу приділяє розвиткові мислення, а не репродуктивним здібностям відтворення обмеженого набору певних знань. При вивченні основ алгоритмізації розвиває в учнів алгоритмічне, конструктивне, логічне мислення, яке формує операційний тип мислення, спрямований на вибір оптимального розв'язку поставленої задачі з кількох можливих. Розвиваючи мислення учнів, виробляючи в них уміння самостійно складати програми до поставленої задачі, застосовує метод побудови математичної моделі. При цьому успішно досягає кінцевих результатів. Поряд з традиційними формами Тетяна Віталіївна використовує уроки-лекції, семінари, самостійну роботу учнів за завданнями-інструкціями. Проводить цілеспрямовану колективну та індивідуальну роботу над найважливішими питаннями програми. Ставить за мету навчити учнів використовувати комп'ютер у повсякденному житті.

 Творчо підходить до складання диференційованих завдань з різних тем, широко використовує роздатковий матеріал, невеликі за обсягом письмові самостійні роботи.

 

Прапор україни

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Цікава інформація

Блоги вчителів