Layout

Cpanel

Педагогічна рада

 "Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими дітьми"

 

Система освіти в Україні потребує модернізації, тобто суттєвих змін, відповідно до потреб і вимог сучасності. Модернізація української освіти набуває загальнонаціональної значущості, оскільки є фактором економічного зростання суспільства, благоустрою громадян, конкурентоздатності та національної безпеки країни. Вона має стати імперативом освітньої політики України на сучасному етапі, її головним стратегічним напрямом, адже неефективною залишається система підготовки педагогічних кадрів, яка паралізує позитивні зміни у шкільній освіті, оскільки готує для сучасної школи вчителів учорашнього дня. Застарілим, перевантаженим, не функціональним, відірваним від реальних потреб сьогодення (понад половина дітей шкільного віку не засвоюють більше 60% програмного матеріалу) залишається зміст освіти. Тому актуальним як ніколи стає відоме Керролівське правило: «Якщо хочеш залишатися на місці, потрібно бігти з усіх ніг; якщо хочеш просуватися вперед, потрібно бігти у два рази швидше».

Серед пріоритетних напрямків модернізації системи освіти – досягнення сучасної якості освіти, її відповідність потребам країни та світовим стандартам. Це потребує насамперед підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчальних закладів. Вони мають усвідомити, що акцент сьогодні необхідно ставити не на засвоєнні учнями певної кількості знань, а насамперед на розвитку особистості, її здібностей, на формування ключових компетенцій, що визначають сучасну якість змісту загальної освіти.

Питання професійного розвитку та компетентності педагогів в умовах модернізації системи освіти розкриті в працях таких науковців, як В.Олійник,    Є. Чернишова, Н.Любченко та ін.

На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального розвитку суспільства стають інтелектуальні та творчі ресурси людини. Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу в розвитку й використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати в молоді розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння й упровадження інноваційних та інформаційних технологій, конкурентоздатних на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей і молоді. Методична тема освітян міста «Реалізація компетентнісного підходу в умовах інформаційно-освітнього простору міста» спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу Дубна шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

Реалізація державних і регіональних вимог у сфері освіти багато в чому залежить від методичної роботи, основне завдання якої полягає у формуванні методичного інноваційного освітнього середовища, в якому максимально буде реалізовано потенціал учня й учителя, адже саме педагогу відведено ключову роль в оновленні системи освіти. Тому методична проблема над якою розпочав роботу колектив гімназії «Формування інноваційної грамотності вчителів як важливого чинника створення успішного освітнього середовища». Звідси і мета засідання педагогічної ради: удосконалення підходів до побудови освітнього процесу обдарованих дітей.

Як відомо, якісна організація роботи з обдарованими дітьми залежить не від професійної компетентності педагогічних працівників, які мають не тільки володіти знаннями з питань психологічних особливостей обдарованості, а й педагогічними компетентностями супроводу дітей, бути готовими од творчого застосування свого досвіду, до постійної самоосвіти й саморозвитку у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

Таким чином, можна визначити основні вимоги щодо шляхів модернізації організаційної та навчально-виховної системи роботи педагогів:

  • розуміння природи обдарованості та проблем дитини, повязаних із нею;
  • знання відмінностей обдарованої дитини;
  • уміння сформувати зміст освіти для конкретної дитини через використання варіативної складової робочого навчального плану, створення авторських програм, мережу гурткової роботи;
  • володіння сучасними особистісно орієнтованими технологіями;
  • активна науково-методична діяльність (поширення власного досвіду, публікації, участь у професійних конкурсах тощо);
  • наявність комунікативних якостей і творчих здібностей у педагогічних працівників;
  • емоційна стабільність, цілеспрямованість, зрілість, адекватна висока самооцінка, уміння об’єктивно оцінювати успіхи учнів, педагогічних працівників.
Прапор україни

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар України

Цікава інформація

Блоги вчителів