Layout

Cpanel

Науково-теоретичний семінар

"УЧИТЕЛЬ ЯК МЕНЕДЖЕР ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ"

Менеджмент існує в кожному виді людської діяльності на різних рівнях. Особливою галуззю менеджменту є педагогічний менеджмент. За визначенням В.В.Крижка та Є.М.Павлютенкова, (слайд 2) педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, організаційних форм і функцій управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності. Менеджмент в освіті – це усвідомлена взаємодія керівника з іншими людьми – підлеглими, партнерами, керівниками, учнями, батьками, спрямована на забезпечення їхньої активної скоординованої участі для досягнення поставленої мети. Педагогічний менеджмент формують на надбаннях багатьох наук, але із урахуванням особливостей діяльності школи.

Педагогічний менеджмент має свою специфіку та притаманні лише йому закономірності (слайд 3). Ця специфіка полягає в особливостях предмета, продукту, знарядь і результатів праці менеджера освіти.

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність суб’єкта управління. Продуктом праці є інформація про навчально-виховний процес.

 Знаряддя праці – слово, мова. Результат праці менеджера – рівень грамотності, вихованості та розвитку об’єкта менеджменту – учнів.

Обєктом педагогічного менеджменту є управління педагогічними системами, що функціонують за умов ринку. Предмет педагогічного менеджменту – протиріччя, закономірності, відносини процесу управління освітніми системами в ринковій економіці, навчальними закладами та навчальними групами.

 Доки існуватиме цивілізація та людське суспільство, доти держави розв’язуватимуть одвічні проблеми навчання та виховання, проводитимуть пошук закономірностей управління педагогічним процесом з метою досягнення кращих результатів.

 Призначення менеджменту в освіті – створити освітнє середовище що ефективно працює та відповідає сучасним вимогам, є привабливим для реального та потенційного споживача.

 Управляти освітою – означає керувати всіма державно-суспільними компонентами, що її формують:

1) ресурсами освіти, які містять інформаційно-методичну базу, персонал, фінанси;

2) навчання безпосереднім освітнім процесом, тобто технологією;

3) правильним використанням результатів освіти;

4) кадровими питаннями.

Величезну роль в управлінні освітою відіграє сформована організаційна культура, в межах якої реалізують моральний потенціал управління.

Менеджмент має налагоджувати ефективний механізм участі кожного в суспільному навчальному процесі. Учителі й учні становлять різновікові, соціальні групи, проте цілі освіти в них є однаковими. Процес навчання – багатопредметний, багатолюдний, багаторольовий. Завдання менеджменту – забезпечити взаємозв’язок, взаємозбагачення різних дисциплін, різних позицій і думок.

У своїй повсякденній роботі вчитель, керівник школи користуються правовими актами, які визначають їх посадові обов’язки. Проте ці документи не повною мірою, з точки зору концепції менеджменту, ураховують особливості складного переходу освіти до ринкових відносин: (слайд 4)

v стреси, тиск, невизначеність чималою мірою присутні в нашому житті, тому від досвідчених керівників шкіл, учителів вимагають здібностей ефективно керувати собою, колективом, учнями та своїм часом;

v ерозія традиційних цінностей призвела до серйозного розладу особистих переконань і цінностей, у зв’язку з чим сьогодні педагогічним працівникам як ніколи потрібні вміння пояснювати особисті цінності та допомагати визначати розумні орієнтири учням;

v демократизм, широка можливість вибору передбачає спроможність чітко визначити свої особисті та професійні цілі;

v традиційна система підготовки педагогічних працівників не в змозі забезпечити потребу в безперервній освіті, тому кожен зобов’язаний підтримувати своє професійне зростання та розвиток;

v перед учителями постає нескінченна низка моральних, матеріальних, професійних та інших проблем, які передбачають опанування навичок їх творчого й ефективного розв’язання;

v традиційні ієрархічні відносини зруйновано, авторитарний стиль управління не спрацьовує,  тому для продуктивної роботи вчителеві необхідно опанувати навички впливу на учнів, керівникові навчального закладу – на педагогів, без вдавання до прямих наказів;

v чимало традиційних форм шкіл, методів навчання застаріло, тому керівникові школи, педагогам необхідно переробляти у своїй діяльності класичні методи, упроваджувати інновації, виконувати дослідницьку роботу, сміливо експериментувати.

Провідною фігурою менеджменту є менеджер. У школі провідна фігура – учитель, що не є менеджером у повному розумінні цього поняття. Професійним обов’язком його є навчання дітей, розв’язання комплексу світоглядних проблем шкільного рівня. Але в діяльності вчителя значною мірою виявляють і загальні функції менеджера.

Головний напрям у роботі педагога – це вдосконалення змісту, методів і прийомів навчання, виховання та розвитку дітей.

Концепція шкільного менеджменту вимагає від учителя творчості та гнучкості щодо формування установок та мотивів навчання, розвитку, раціонального використання часу.

(Слайд 5) Одним із найсерйозніших напрямів менеджменту в діяльності педагога є удосконалення навчальних програм і процесу навчання, які безпосередньо пов’язані з функціями вчителя. І хоч програми (стратегія та принципи) перебувають поза компетенцією вчителя, їхня успішна реалізація (тактика) залежить від визначення розумних обсягів матеріалу до кожного уроку, обмежень, послідовності вивчення, оцінювання й уточнення навчальної програми за допомогою тестів та особистого досвіду. Концепція шкільного менеджменту дозволяє вчителям коригувати навчальні програми відповідно до підбору учнів, запитів школярів та їхніх батьків, доцільно вибирати раціональні методи й експериментувати з ними.

Наступний напрям менеджменту в діяльності вчителя – інформація та комунікація. Учитель – фігура, яка  визначає розв’язання всіх проблем навчально-виховного процесу в школі. Обов'язкова умова – постійна висока поінформованість, знання результатів новітніх досліджень психолого-педагогічної науки, присвячених удосконаленню технологій навчання, виховання та розвитку.

Пропонуємо для порівняння основні компоненти змісту діяльності вчителя та менеджера з метою виявити спільне, що дозволить посилити елементами менеджменту професійну підготовку вчителя. (Слайд 6, 7, 8).

Прапор україни

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар України

Цікава інформація

Блоги вчителів