Layout

Cpanel

Положення про гімназійний конкурс "Урок року"

 

                                                  Затверджено

                                                  Pішення науково-методичної ради

                                                  Дубенської гімназії №2

                                                  Протокол від 14.05.2014 №4


Положення

про гімназійний конкурс

«Урок року»

 

Детальніше

Положення про моніторинг

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Протокол засідання

                                                                                              науково-методичної ради

                                                                                              Дубенської гімназії №2

                                                                                              17.12.2009 №2

Положення

про моніторинг якості освітнього процесу

в Дубенській гімназії №2

 1. Загальні положення.

 1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру і форми проведення контролю за якістю навчально-виховного процесу на рівні гімназії у вигляді моніторингових досліджень.

 1.2. Нормативною базою моніторингу якості освітнього процесу в закладі є:

 Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Указ Президента України від 20.03.2008р. №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти» 04.07.2005р. №1013, накази МОН, Статут гімназії, Програма розвитку закладу, дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та удосконалення діяльності закладу.

1.3. Внутрігімназійний моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи.

1.4. Моніторингові дослідження проводяться спеціальною групою аналітиків – моніторинговою групою, яка входить у структуру науково-методичної ради гімназії.

1.5. Положення затверджується науково-методичною радою гімназії.

1.6. Дубенська гімназія №2 у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу та даним Положенням.

1.7. Дане Положення поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу. 

 Мета моніторингу.  2.1. Вивчення рівня ефективності роботи закладу, результатів організації навчально-виховної та науково-методичної роботи, а також раціональності педагогічних засобів та технологій.  2.2. Активізація діяльності педагогічного колективу в напрямі вивчення і впровадження інноваційних технологій.

 1. Завдання моніторингу.    3.1. Здійснення систематичного контролю за навчально-виховним процесом у гімназії.   3.2. Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану навчального процесу.   3.3. Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої мотивації навчання.      3.4. Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації гімназистів і педагогів.   3.5. Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в гімназії.

 2. Предмет моніторингу.

Предметом моніторингу є якість навчально-виховного процесу в гімназії.

 1. Об’єкти моніторингу.

Об’єктом моніторингу є система організації навчально-виховного процесу в гімназії, що включає кілька рівнів:

- учень;

- учитель;

- класний керівник;

- батьки і громадськість та ін. 

 1. Суб’єкти моніторингу.

Суб’єктами моніторингу виступають:

             моніторингова група;

             адміністрація гімназії;

             органи управління освітою (різних рівнів). 

 1. Форми та методи моніторингу.

7.1. Основними формами моніторингу є:

- самооцінювання власної діяльності педагогами, учнями, адміністрацією;

- внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками кафедри тощо;

- зовнішнє оцінювання діяльності органами управління освітою.

7.2. Методи моніторингу:

- метод спостереження;

- метод анкетування;

- метод ранжування;

- метод бесіди;

- метод соціометричного вибору. 

 1. Критерії моніторингу:

об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу);

систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);

валідність (відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання, шляхи перевірки результатів);

надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості). 

 1. Очікувані результати:

9.1. Отримання результатів стану навчально-виховного процесу в гімназії.

9.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень. 

 1. Підсумки моніторингу.

10.1. Підсумки моніторингу підводяться двічі на рік (за результатами I семестру, навчального року).

10.2. Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах.

10.3. Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях предметних кафедр, нарадах при директору, засіданнях науково-методичної ради гімназії, педрадах.

10.4. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.

 11. Контроль за проведенням моніторингу здійснює навчальна частина.

 12. Дане Положення може підлягати доповненню або змінам за рішенням науково-методичної ради Дубенської гімназії №2.

Положення про предметні тижні

 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         на засіданні

                                                         науково-методичної ради

                                                         Дубенської гімназії№2 

                                                         протокол №3 від 16.03.2009р.


Положення

про предметні тижні

(декади, місячники)

 1. Загальні положення:

      1.1 Гімназійні предметні тижні (декади місячники) проводяться 1 раз на 2 роки згідно перспективного плану         та плану науково-методичної роботи, з метою розвитку пізнавальної активності гімназистів.

      1.2 Завдання предметних тижнів (декад, місячників):

       удосконалення професійної майстерності педагогів в ході підготовки, організації та проведення уроків та               позакласних заходів;

       залучення гімназистів до самостійної творчої діяльності, підвищення інтересу до предмета;

       виявлення та підтримка обдарованих учнів. 

 1. Організація та порядок проведення предметних тижнів (декад, місячників):

2.1. Предметні тижні (декади, місячники) проводяться відповідно до плану роботи гімназії.

2.2 План проведення предметного тижня (декади, місячника) затверджується директором гімназії не пізніше, ніж за тиждень до початку його проведення.

2.3 Організаторами предметних тижнів (декад, місячників) є предметні кафедри (вчителі-предметники певних дисциплін).

2.4 Учасниками предметних тижнів (декад, місячників) є всі педагоги, що викладають даний предмет та учні гімназії (5-11 класи).

2.5 В ході предметних тижнів (декад, місячників) проводяться:

нетрадиційні уроки з предмета,

позакласні заходи на паралель класів, між паралелями класів,

загальногімназійні заходи (вечори, зустрічі, інтелектуальні ігри тощо).

2.6 Проведення предметних тижнів (декад, місячників) супроводжується виставками, проектами та іншою інформаційною наочністю.

2.7 За підсумками предметних тижнів (декад, місячників) найактивніші учасники нагороджуються грамотами та призами.

2.8 Матеріали проведення предметних тижнів (декад, місячників) здаються в друкованому або електронному варіанті у методичний кабінет гімназії.

2.9 Рекомендації довідки по підсумках проведення предметних тижнів (декад, місячників) розглядаються на засіданні предметних кафедр.

Положення про методичну раду

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        на засіданні

                                                        методичної ради

                                                        Дубенської гімназії№2 

                                                        протокол №3 від 16.03.2009р.

 

Положення про методичну раду гімназії

 1. Загальні положення 

 1. Методична рада є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зо­крема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в гімназії.

 2. Методична рада діє згідно із чин­ним законодавством України, у своїй роботі ке­рується нормативними документами та інструк­ціями Міністерства освіти і науки України, облас­ного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності, а також цим положенням.

 3. Головною метою діяльності методичної ради є: 

 • вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;

 • оцінка якості та визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення на­вчально-виховного процесу;

 • погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів, програмних про­дуктів та навчального обладнання. 

2. Основні завдання методичної ради 

2.1. На методичну раду, відповідно до її головної мети, покладаються такі завдання:

 1. Вироблення пропозицій щодо удоскона­лення змісту науково-методичної роботи, впрова­дження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

 2. Аналіз науково-методичного забезпе­чення навчально-виховного процесу та підго­товка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного за­безпечення гімназії.

 3. Ознайомлення із запропонованими но­вими навчальними планами, програмами, підруч­никами, навчальними і наочними посібниками, ін­шою навчальною, виховною, методичною літера­турою, дидактичними і програмними засобами.

 4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду й вироблення пропози­цій щодо форм його поширення і запровадження у практику.

 5. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у прове­денні відповідних практичних заходів (конферен­цій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо).

 6. Погодження науково-методичних тем ка­федр, педагогів. 

3. Організація роботи методичної ради 

3.1. Методична рада створюється на один навчальний рік, діє відповідно до свого плану роботи і збирається на свої засідання не менше 3—4-х разів на рік.

 1. Методична рада планує свою ро­боту відповідно до завдань, що покладені на неї, проблемної науково-методичної теми гімназії. На­уково-методична рада зобов 'язана винести свої рі­шення не пізніше місячного терміну із дня отри­мання матеріалів, поданих на розгляд.

 2. Методична рада може покладати обов'язки щодо організації науково-методичної роботи на предметні кафедри.

 3. Засідання методичної ради фіксу­ються у протоколах.

Подкатегории

Прапор україни

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар України

Цікава інформація

Блоги вчителів